Nota Legal

Nota Legal

Avis Legal (web) Clu Basquet Viladecavalls

1. TITULARITAT DEL DOMINI www.cbviladecavalls.com

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol,se Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’ informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini es del Club Basquet Viladecavalls (en endavant CBViladecavalls o CLUB), amb seu a Crta D’Olessa S/N, 08232 Viladecavalls, CIF B-62488176 ,inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en qualitat de club esportiu, amb el núm. xxxx, Tom x, Foli xxx del Llibre de registre d’entitats esportives.

2. OBJETE I ÁMBIT D’APLICACIÓ.

Les presents condicions d’ús de la web, www.cbviladecavalls.com, tenen com a objecte regular la posada a disposició i l’accés de forma gratuïta al públic en general, i als socis i/o abonats en particular, de la informació esportiva, institucional, social, així com dels productes i serveis oferts pel C.B. Viladecavalls o per tercers patrocinadors i/o col·laboradors del CLUB, que puguin ser d’interès per a l’usuari.

L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents al moment en què utilitzi la pàgina web present, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer els canvis adequats amb caràcter retroactiu en les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, el C.B. Viladecavalls es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen en la nota legal present.

Tan sol l’ús i navegació per la web, així com el fet de sol·licitar informació o, si escau, registrar-se i contractar determinats productes i/o serveis (per exemple compra d’entrades per a esdeveniments esportius), suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i, si escau, de registre i contractació.

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI.

El CLUB no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. El C.B. Viladecavalls farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el necessari per restablir les comunicacions i corregir els errors tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts.

El CLUB no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes al CB Viladecavalls, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables al CLUB, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

4. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB.

En el cas que en algun moment es produís algun error en la informació publicada a la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts de la web es puguin mostrar, en ocasions, com a informació provisional.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos a la web són propietat del CLUB, que disposa si escau del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web del C.B. Viladecavalls, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb la prèvia aprovació del CLUB, que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

6. DRECERES I/O ‘LINKS’.

Entre els seus continguts, el portal del C.B. Viladecavalls inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació intercanviable a través d’Internet. No obstant això, el CLUB no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes al C.B. Viladecavalls. Els enllaços facilitats a la web del CLUB tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web del C.B. Viladecavalls, però en cap cas situa al CLUB en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços.

Segons l’anterior, el C.B. Viladecavalls declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. El CLUB no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un ‘link’ a la web www.cbviladecavalls.com. No obstant això, la utilització de ‘links’ en altres pàgines web no suposa, de cap manera, responsabilització ni apropiació del contingut de les mateixes, i no es pot entendre, tampoc, que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i informacions que es realitzin. El C.B. Viladecavalls aconsella als visitants a altres pàgines web esmentades que consultin les eventuals condicions legals que s’exposin.

Queda expressament prohibida la introducció de dreceres amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes al CLUB que permetin l’accés a la web del C.B. Viladecavalls sense consentiment i/o autorització expressa. En tot cas, l’existència de dreceres a llocs web aliens al C.B. Viladecavalls no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s’estableixi la drecera, ni l’acceptació per part del CLUB dels seus continguts, opinions ni serveis.

7. RESPONSABILITAT PER ELS CONTINGUTS DE LES DRECERES.

El C.B. Viladecavalls no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat del serveis o llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents o llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió de la informació, o els serveis existents en aquells llocs enllaçats.
 • La qualitat, licitud i la fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 • incompliment de la Llei, ètica i les bones costums com a resultat de la difusió, l’emmagatzematge i la disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Manca de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.

8. CONDICIONS D’US DE LA WEB PER ELS USUARIS.

L’accés a la pàgina web www.cbviladecavalls.com és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’ofereixin de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals i els advertiments especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes o a la web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets del C.B. Viladecavalls, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés al portal web, així com el seu ús, als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

Concretament,durant la utilització del web www.cbviladecavalls.com, l’usuari s’obliga a:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant una drecera, la web del CLUB ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona del C.B. Viladecavalls amb suficient poder a tals efectes.
 • No suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificat-ives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, qualsevol informació o material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del CLUB, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc. del C.B. Viladecavalls o, en general, a qualsevol tercer.
 • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la web, i no utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del CLUB, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del com no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.

En compliment de les disposicions legals vigents, l’adreça IP dels usuaris es guarda pel període de temps que es determina jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En el cas que es publiquessin continguts o es fessin comentaris que poguessin considerar-se faltes o delictes, els administradors de la web podran bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.

9. REGISTRE.

Generalment, la utilització dels serveis de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre previ dels usuaris. Ara bé, hi ha serveis, com la participació en rifes, sorteigs, jocs, subscripció a butlletins, etc. en els quals és necessari registrar-se com a usuari de la web. Aquest registre es farà de la manera que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en les notes legals dels formularis.

A tals efectes, l’usuari estarà obligat a facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari, i a mantenir-la actualitzada. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. Per tant, el C.B. Viladecavalls no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades per l’usuari.

A més, si com a conseqüència del registre es dotés a l’usuari d’un nom d’usuari concret, clau i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-los en secret i custòdia, ja que són de caràcter personal i confidencial, i es compromet també a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua de la mateixa per part de l’usuari.

El CLUB vetllarà a tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i recaptarà únicament de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal. Garanteix a tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a cada tipus d’arxiu.

10. EXERCIÓ DE RESPONSABILITAT DEL C.B. VILADECAVALLS.

El C.B. Viladecavalls en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar, ja que ni pot ni ha de garantir-les: a) possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat del CLUB que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris de la web del C.B. viladecavalls; i) falta de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes del CLUB; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d’aquest.

El C.B. Viladecavalls no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquesta nota legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui ho hagi efectuat, ja que el CLUB no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

11. POLÍTICA DE PRIVADESSA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la legislació de desenvolupament vigent, les dades dels usuaris que accedeixin a la web www.cbviladecavalls.com s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que el C.B. Viladecavalls, amb domicili en Crta D’Olessa S/N (08232) Viladecavalls,Barcelona, és responsable, tenint l’arxiu esmentat el caràcter de confidencial, a l’efecte d’enviar-los comunicacions per la seva condició o vinculació al CLUB (Soci, Abonat, Fan, etc.) relacionades amb la vida esportiva, social, institucional del C.B. Viladecavalls, fer-los oferiments de productes i/o serveis, tant del mateix CLUB com d’aquelles entitats col·laboradores del C.B. Viladecavalls que, mitjançant conveni, tinguin algun oferiment especial que pugui ser de l’interès dels socis, aficionats i usuaris d’Internet que hagin facilitat les seves dades. L’usuari també accepta que el C.B. Viladecavalls pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores a fi que aquestes puguin fer als usuaris ofertes i/o comunicacions amb finalitats comercials o promocionals de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

No obstant això, els usuaris majors d’edat, i en el cas dels menors, en el seu nom i representació, els seus representants legals, podran exercir a qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació, enviant una comunicació escrita, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, i en el supòsit de menors d’edat, addicionalment també fotocopia del DNI del menor (si és el cas), al responsable del fitxer, C.B. Viladecavalls, al seu domicili social: Crta D’Olessa S/N, 08232, Viladecavalls, o a l’adreça de correu electrònic: lopd@cbviladecavalls.com, expressant de forma concreta el dret que volen exercir i els motius.

El C.b. Viladecavalls disposa dels coneixements i els mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta en la normativa actualment vigent aplicable en matèria de protecció de dades.

12. CONSULTES, SUGGERÈNCIES, QUEIXES O RECLAMACIONS.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se al C.B.Viladecavalls, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini a cada moment, tals com:

 • Teléfon: 937350741
 • Adreça electrònica: comunicacio@cbviladecavalls.com
 • Adreça postal: Club Basquet Viladecavalls, Crta. D’Olessa S/N , 08232 Viladecavalls, Barcelona

13. ‘COOKIES’.

El C.B. Viladecavalls informa als usuaris que, per millorar i facilitar la navegació, el web www.cbviladecavalls.com utilitza dispositius d’implantació de ‘cookies’ i emmagatzematge d’IP. La ‘cookie’ és un arxiu que es diposita en l’equip utilitzat per l’usuari, i el seu únic objectiu és simplificar la navegació per la web (aquesta ‘cookie’ no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La ‘cookie’ només pot ser llegida pel Club i per l’usuari, i aquest la pot esborrar accedint a les opcions del navegador.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ.

Les condicions legals presents es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, en el lloc del compliment de l’obligació o en el del domicili de l’usuari.

Aqueste nota legal es regeixen per la legislació espanyola i per a qualsevol litigi que pugui derivar-se de la seva interpretació i/o aplicació, renúncies al teu fur propi per sotmetre’t als Jutjats i Tribunals de Terrassa